Alex Katz - Current Stock

White Petunia

White Petunia