Alex Katz - Previous Stock

White Petunia

White Petunia